ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 – Toepassing:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met VERFWERK BV, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomsten welke door alle medecontractanten werden aanvaard. Deze algemene voorwaarden worden geacht uitdrukkelijk te zijn aanvaard door de medecontractant/klant ook al zijn deze strijdig met de algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant/klant.

 

Artikel 2 – Offertes en bestellingen:

 

Onze offerteprijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Onze offertes blijven geldig gedurende 1 maand. Er is pas een bindende overeenkomst na mondelinge of schriftelijke toezegging door de opdrachtgever en wanneer deze uitdrukkelijk werd aanvaard door VERFWERK BV. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst verbreekt of annuleert om welke reden ook, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van het bedrag van de offerte/overeenkomst buiten de vergoeding voor de reeds uitgevoerde werken, leveringen of aankopen in het kader van de overeenkomst. Indien de bestelde hoeveelheden tijdens de uitvoering van de werken geringer blijken, is een vergoeding van 30 % van het niet uitgevoerde offertebedrag verschuldigd. In de offerteprijs zijn geen retouches inbegrepen voor schade welke niet door de schilder werd veroorzaakt, zoals schade door derden, verhuis, scheuren of barsten door het zetten van het gebouw, vochtschade, en dergelijke meer.

 

Artikel 3 – Uitvoeringstermijnen:

 

De uitvoeringstermijnen welke in de offertes worden vermeld, zijn niet bindend, doch slechts informatief. Behoudens andersluidende overeenkomst kunnen vertragingen in de uitvoering van de werken geenszins de opzegging/verbreking van de overeenkomst, enige schadevergoeding of intresten of de weigering tot volledige betaling van de overeengekomen prijs rechtvaardigen. VERFWERK BV houdt zich het recht voor de uitvoering van de werken op te schorten of de overeenkomst als verbroken te aanzien bij niet-betaling of gedeeltelijke betaling van de openstaande facturen. Indien een datum voor de aanvang van de werken werd overeengekomen, dient de klant VERFWERK BV minstens 5 werkdagen vooraf te verwittigen indien deze door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden aangevat en op een latere datum dienen te worden uitgesteld. Bij gebreke hieraan is de klant een vergoeding verschuldigd van 10 % van de overeengekomen prijs.

Artikel 4 – Uitvoering: 

 

De plaatsen waar gewerkt moet worden dienen vlot toegankelijk te zijn. Voor alle (bijkomende) werken welke niet voorzien zijn in de offerte/overeenkomst zal een regieprijs worden aangerekend (momenteel 46 Euro/uur), vermeerderd met de kostprijs van de gebruikte materialen. Wachttijden of andere kosten voortvloeiend uit omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van VERFWERK BV, zullen eveneens aan regietarief worden doorgerekend. De klant zorgt ervoor dat de werf vrij toegankelijk is wat inhoudt dat deze niet afgesloten is, dan wel dat een sleutel ter beschikking wordt gesteld. De klant stelt steeds elektriciteit, water en sanitaire ruimtes ter beschikking van VERFWERK BV, alsook een af te sluiten ruimte waar het materiaal en materieel veilig kan worden opgeborgen.

 

Artikel 5 – Aanvaarding, zichtbare en onzichtbare gebreken:

 

Geen enkel lastenkohier, beschrijvend bestek of plan is tegenstelbaar behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door VERFWERK BV. Elke klacht dient te worden overgemaakt binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken en dit per aangetekende brief. Na het verstrijken van deze termijn worden de werken aanzien als aanvaard. Indien bepaalde gebreken in de ruimten waarin werken dienen te worden uitgevoerd niet werden vastgesteld tijdens de offertefase en welke tot uiting komen tijdens of na de uitvoering van de werken, kan hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid in hoofde van VERFWERK BV worden weerhouden. Eventuele meerwerken in dit verband zullen worden afgerekend aan regietarief vermeerderd met een vergoeding voor de gebruikte producten. VERFWERK BV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ingevolge opstijgend vocht.

 

Artikel 6 – Risico:

 

Verfwerk bv draagt geen verantwoordelijkheid wanneer tijdens de uitvoering van de werken andere aannemers of derden die de werf betreden schade veroorzaken aan de doorverf VERFWERK BV uitgevoerde werken. De herstelling van deze schade wordt eveneens afgerekend aan regietarief, vermeerderd met de vergoeding voor de gebruikte producten. VERFWERK BV behoudt het eigendomsrecht op de geleverde of geplaatste goederen tot de prijs door de opdrachtgever volledig werd betaald. Anderzijds draagt de opdrachtgever het risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het goed afsluiten en bewaken van de werf. Producten en werktuigen welke op de werf werden geleverd, worden beschouwd als zijnde in ontvangst genomen en aanvaard door de opdrachtgever. De premies voor eventuele verzekering tegen diefstal of beschadiging van de op de werf geleverde goederen en materieel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid:

 

De aansprakelijkheid van VERFWERK BV is beperkt tot vergoeding van de schade te wijten aan het foutief uitvoeren van de hoofdverbintenis van de overeenkomst. VERFWERK BV is derhalve niet aansprakelijk voor indirecte schade. Elke schade dient binnen de 8 dagen na haar ontstaan per aangetekende brief ter kennis van VERFWERK BV te worden gebracht. VERFWERK BV kan slechts aansprakelijk worden gesteld en tot vergoeding gehouden zijn voor door haar of de door haar producten veroorzaakte schade ten belope van maximaal de verzekerde bedragen conform de polissen BA exploitatie en BA na levering voor zaakschade en lichamelijke schade.

 

Artikel 8 – Betalingen:

 

Bij het afsluiten van de overeenkomst dient een voorschot van 30 % van de overeengekomen aannemingsprijs te worden betaald. Het saldo van 70 % wordt gefactureerd volgens de vordering van de werken. De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders wordt vermeld op de factuur. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar. Tevens is een schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 250 Euro. Tenslotte is een vast bedrag van 40 euro invorderingskosten verschuldigd conform art. 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank:

 

In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

 

PRIVACY

 

 1. Toelichting

De Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening.
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

 

 1. Model

 

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: VERFWERK BV Dudzeelse Steenweg 602A, 8380 Dudzele BE-0567.534.627

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website  verfshop-verfwerk.be en verfwerk.be door het op deze website vermelde email-adressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen 

 

 • VERFWERK BV stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

 

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is VERFWERK BV.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1.        Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres [en surfgedrag? herkomst? zoektermen?]

 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);

 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;

 • Categorie 4: via cookies;

 • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.        VERFWERK BV kan gegevens van u op verschillende manieren vergaren:

 

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

 

 1. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

2.3.        De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.        Algemene doeleinden:

 

                De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden 

                gebruiken:

 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van VERFWERK BV om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 

 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 4: [doeleinden cookies], met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2.        Direct marketing:

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Verf&Rol uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot VERFWERK en WEBSHOP-VERFWERK, haar producten en/of diensten. VERFWERK BV kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door VERFWERK BV bewaarde documenten.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.        Doorgifte aan derden:

 

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van VERFWERK BV, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien VERFWERK BV failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van VERFWERK BV geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

VERFWERK BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat VERFWERK BV uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

VERFWERK BV zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.        Wettelijke vereisten:

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat VERFWERK BV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. VERFWERK BV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en u.

 

[“indien u 5 jaar geen bestelling plaatst, verwijderen we uw klantenprofiel”]

 

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1.        Recht van toegang en inzage:

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 

5.2.        Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan VERFWERK BV . Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. u erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

              

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

5.3.        Recht van verzet:

 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4.        Recht van vrije gegevensoverdracht:

 

              U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde,                      gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.        Recht van intrekking van de toestemming:

 

              Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om                  die toestemming in te trekken.

 

5.6.        Uitoefening van uw rechten:

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@verfwerk.be, per post n of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

5.7.        Automatische beslissingen en profiling:

                                

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8.        Recht om klacht in te dienen:

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: : contact@apd-gba.be

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.        Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2.        In geen geval kan VERFWERK BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.        U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

 • Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 

 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1.        Wat zijn cookies?

 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van VERFWERK BV en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

 

8.2.        Waarom gebruiken we cookies?

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

8.3.        Soorten cookies:

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

De website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies:

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

 

Niet functionele cookies:

 

Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.        Uw toestemming:

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

 

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@verfwerk.be of per post of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website.

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

 

Pop-up Cookie-waarschuwing:

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in ons cookiebeleid.